Пульс NeoSeo
Росiя
8 800 551 94 15 всі дзвінки безкоштовно

 

Редакція діє з «21» травня 2019 року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПАРТНЕРСЬКИХ ПОСТАВОК

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОСЕО ГРУП» (ЄДРПОУ 41934082), що іменується подалі «Постачальник», з однієї сторони, та Партнер, з іншої стороні, при спільному згадуванні надалі іменовані «Сторони», уклали цей Типовий договір партнерських поставок (далі — Договір) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі наведені нижче терміни застосовуються виключно в таких значеннях:

Заява — Заява про приєднання до Типового договору партнерських поставок, що оформлюється Партнером у формі вказаній як Додаток № 1 до цього Договору і яка підтверджує приєднання Партнера до умов Договору в цілому.

Партнер — особа, яка зареєструвалась на сайті Постачальника: https://neoseo.com.ua/, отримала статус Партнера та повністю прийняла умови Програми знижок Постачальника (далі — Програма знижок), розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera

Програмна продукція (далі — ПП) — результат комп'ютерного програмування у вигляді прикладної комп'ютерної програми (як в цілому, так і її компоненти) зі Специфікації, розміщеної на Сайті, на постачання якої Постачальник наділений всім необхідним обсягом прав протягом усього терміну дії Договору. ПП включає в себе також будь-які зміни, поліпшення, модернізації, доповнення, оновлені версії.

Виробник — ТОВ «НЕОСЕО ГРУП», зареєстроване відповідно до законодавства України. Виробником продукції є Постачальник.

Сайт — сайт Постачальника, розташований у мережі Інтернет за адресою https://neoseo.com.ua/

Угода користувача — угода, яка укладається між Постачальником (Виробником) і кінцевим користувачем (Покупцем), що передбачає права, повноваження та обмеження використання кінцевим користувачем ПП, умови якого беззастережно приймаються Користувачем під час інсталяції ПП (ст. 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)).

Рахунок-оферта — документ, який виставляється Партнерові на оплату вартості ПП перед кожною поставкою та є невід'ємною частиною цього Договору. Положення Рахунку-оферти застосовуються в частині, що не суперечить умовам цього Договору.

Технічна підтримка — заходи, здійснювані Виробником (Постачальником) у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування ПП, включаючи консультування Кінцевих користувачів з питань використання ПП.

Кінцевий користувач (Покупець) — юридична особа, суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка отримала від Сторін примірники ПП.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Постачальник приймає на себе зобов'язання поставити Партнерові на умовах та у порядку, що визначені Договором, ПП з переліку, який розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://neoseo.com.ua (далі – Перелік).

1.2. Укладання Договору між Постачальником та Партнером здійснюється шляхом приєднання Партнера до викладених у Договорі умов відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Договір вважається укладеним між Сторонами з дати заповнення Партнером Заяви про приєднання до Типового договору за формою Додатку № 1 до цього Договору. На вимогу однієї із сторін Заява про приєднання до Типового договору за формою Додатку № 1 до цього Договору та Договір оформляється в паперовому вигляді та підписується Сторонами.

1.3. У разі, якщо на дату оформлення Партнером Заяви між Сторонами діяв укладений раніше договір партнерських поставок (партнерський договір), такий договір повинен бути зазначений у відповідному розділі Заяви, а сам партнерський договір, включаючи усі додатки та додаткові угоди до нього, вважається відповідним чином зміненим і викладеним у редакції Договору з дати укладення Договору. Датою зміни Договору та початком дії його в новій редакції у зазначеному випадку є дата оформлення Партнером Заяви.

1.4. Цей Договір розповсюджується:

1.5. Найменування та спеціальні ціни на ПП будуть доступні Партнерові після виконання ним кваліфікаційних умов вказаних в Програмі знижок за адресою: https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera, а зокрема прийому заявки та активації учасника у програмі для веб-майстрів, авторизації на сайті Виробника.

1.6. Поставка ПП здійснюється в електронному вигляді за допомогою скачування відповідних файлів у особистому кабінеті Партнера.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов'язаний:

2.2. Постачальник має право:

2.3. Партнер зобов'язаний:

2.4. Партнер має право:

2.5. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність інформації про умови Договору, а також усіх отриманих відомостей у зв'язку з Договором, протягом усього терміну дії Договору і 3 (трьох) років з дати його розірвання.

3. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За поставку ПП за Договором Партнер виплачує Постачальнику відповідну грошову суму, розмір якої визначається у відповідних знижках виходячи з суми оберту Партнера за попередній місяць.

3.2. При обчисленні ціни поставки ПП Партнер користується знижками, розмір яких визначається відповідно до Програми знижок за адресою: https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera.

3.3. Оплата поставки ПП здійснюється безготівковим платежем у гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника за кожне здійснення поставки ПП на підставі Рахунку-оферти. Зобов'язання з виплати вартості Поставки ПП вважається виконаним у день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.4. У відношенні кожного Рахунку-оферти Постачальник складає Акт прийому-передачі, форма якого наведена у Додатку № 2 до цього Договору. В термін не пізніше п'яти робочих днів з дати складання Акта, Постачальник розміщує його у відсканованому вигляді з підписом та печаткою Постачальника в особистому кабінеті Партнера на Сайті. Підписаний Постачальником оригінал Акту на паперовому носії (у двох примірниках), на вимогу Партнера відправляється за його поштовою адресою, вказаною в Картці партнера.

3.5. У випадку, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Партнером ПП від нього не надійшло письмових мотивованих заперечень, поставка вважається належно виконаною, а Акт прийому-передачі підписаний сторонами.

3.6. У разі проведення Постачальником акцій (спеціальних пропозицій), інформація про зміну цін розміщується на Сайті, зазначену дію Сторони визнають окремою офертою. Замовлення на поставку ПП за спеціальною пропозицією та його оплата визнається акцептом. Акцепт повинен бути здійснений і отриманий Постачальником у строки, зазначені у відповідній оферті.

3.7. У випадку залучення Партнером нових Покупців до безпосередньої співпраці з Постачальником, Постачальник нараховує Партнерові додаткову знижку у розмірі 10% від вартості робіт (послуг) оплачених Постачальнику такими Покупцями. Знижка нараховується у вигляді бонусних балів в особистому кабінеті Партнера, які він має право використовувати при Замовлені ПП у Постачальника на умовах передбачених Програмою знижок та вказаних на сайті Постачальника.

3.8. Якщо інше прямо не передбачено, кожна із Сторін самостійно несе усі видатки та витрати, що виникають у зв'язку з виконанням покладених на неї зобов'язань.

3.9. У разі порушення будь-якою зі сторін зазначених у цьому розділі термінів документообігу, інша сторона має право перенести термін подальшого виконання своїх зобов'язань на відповідну кількість днів.

4. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. Постачальник гарантує, що:

4.1.1. Партнер буде наділений всім необхідним обсягом прав протягом терміну дії Договору на Поставку ПП.

4.1.2. Укладання Договору не призведе до порушення і не ввійде у суперечність з будь-якими іншими Договорами або домовленостями Постачальника, в яких він є учасником на момент укладання Договору.

4.1.3. Укладаючи Договір, Постачальник не порушує права третіх осіб та має всі необхідні юридичні права, дозволи та згоди для укладання Договору.

4.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.3. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів (