Вже скоро, швидкі шаблони з необмеженою кількістю модулів за 1грн./замовлення

 

Редакція діє з «12» березня 2021 року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПАРТНЕРСЬКИХ ПОСТАВОК

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОСЕО ГРУП» (ЄДРПОУ 41934082), що іменується подалі «Постачальник», з однієї сторони, та Партнер, з іншої стороні, при спільному згадуванні надалі іменовані «Сторони», уклали цей Типовий договір партнерських поставок (далі — Договір) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі наведені нижче терміни застосовуються виключно в таких значеннях:

Заява — Заява про приєднання до Типового договору партнерських поставок, що оформлюється Партнером у формі вказаній як Додаток № 1 до цього Договору і яка підтверджує приєднання Партнера до умов Договору в цілому.

Партнер — особа, яка зареєструвалась на сайті Постачальника: https://neoseo.com.ua/, отримала статус Партнера та повністю прийняла умови Програми знижок Постачальника (далі — Програма знижок), розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera

Програмна продукція (далі — ПП) — результат комп'ютерного програмування у вигляді прикладної комп'ютерної програми (як в цілому, так і її компоненти) зі Специфікації, розміщеної на Сайті, на постачання якої Постачальник наділений всім необхідним обсягом прав протягом усього терміну дії Договору. ПП включає в себе також будь-які зміни, поліпшення, модернізації, доповнення, оновлені версії.

Виробник — ТОВ «НЕОСЕО ГРУП», зареєстроване відповідно до законодавства України. Виробником продукції є Постачальник.

Сайт — сайт Постачальника, розташований у мережі Інтернет за адресою https://neoseo.com.ua/

Угода користувача — угода, яка укладається між Постачальником (Виробником) і кінцевим користувачем (Покупцем), що передбачає права, повноваження та обмеження використання кінцевим користувачем ПП, умови якого беззастережно приймаються Користувачем під час інсталяції ПП (ст. 634 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)).

Рахунок-оферта — документ, який виставляється Партнерові на оплату вартості ПП перед кожною поставкою та є невід'ємною частиною цього Договору. Положення Рахунку-оферти застосовуються в частині, що не суперечить умовам цього Договору.

Технічна підтримка — заходи, здійснювані Виробником (Постачальником) у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування ПП, включаючи консультування Кінцевих користувачів з питань використання ПП.

Кінцевий користувач (Покупець) — юридична особа, суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка отримала від Сторін примірники ПП.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Постачальник приймає на себе зобов'язання поставити Партнерові на умовах та у порядку, що визначені Договором, ПП з переліку, який розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://neoseo.com.ua (далі – Перелік).

1.2. Укладання Договору між Постачальником та Партнером здійснюється шляхом приєднання Партнера до викладених у Договорі умов відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Договір вважається укладеним між Сторонами з дати заповнення Партнером Заяви про приєднання до Типового договору за формою Додатку № 1 до цього Договору. На вимогу однієї із сторін Заява про приєднання до Типового договору за формою Додатку № 1 до цього Договору та Договір оформляється в паперовому вигляді та підписується Сторонами.

1.3. У разі, якщо на дату оформлення Партнером Заяви між Сторонами діяв укладений раніше договір партнерських поставок (партнерський договір), такий договір повинен бути зазначений у відповідному розділі Заяви, а сам партнерський договір, включаючи усі додатки та додаткові угоди до нього, вважається відповідним чином зміненим і викладеним у редакції Договору з дати укладення Договору. Датою зміни Договору та початком дії його в новій редакції у зазначеному випадку є дата оформлення Партнером Заяви.

1.4. Цей Договір розповсюджується:

1.5. Найменування та спеціальні ціни на ПП будуть доступні Партнерові після виконання ним кваліфікаційних умов вказаних в Програмі знижок за адресою: https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera, а зокрема прийому заявки та активації учасника у програмі для веб-майстрів, авторизації на сайті Виробника.

1.6. Поставка ПП здійснюється в електронному вигляді за допомогою скачування відповідних файлів у особистому кабінеті Партнера.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов'язаний:

2.2. Постачальник має право:

2.3. Партнер зобов'язаний:

2.4. Партнер має право:

2.5. Сторони зобов'язуються забезпечити конфіденційність інформації про умови Договору, а також усіх отриманих відомостей у зв'язку з Договором, протягом усього терміну дії Договору і 3 (трьох) років з дати його розірвання.

3. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За поставку ПП за Договором Партнер виплачує Постачальнику відповідну грошову суму, розмір якої визначається у відповідних знижках виходячи з суми оберту Партнера за попередній місяць.

3.2. При обчисленні ціни поставки ПП Партнер користується знижками, розмір яких визначається відповідно до Програми знижок за адресою: https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera.

3.3. Оплата поставки ПП здійснюється безготівковим платежем у гривнях на розрахунковий рахунок Постачальника за кожне здійснення поставки ПП на підставі Рахунку-оферти. Зобов'язання з виплати вартості Поставки ПП вважається виконаним у день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

3.4. У відношенні кожного Рахунку-оферти Постачальник складає Акт прийому-передачі, форма якого наведена у Додатку № 2 до цього Договору. В термін не пізніше п'яти робочих днів з дати складання Акта, Постачальник розміщує його у відсканованому вигляді з підписом та печаткою Постачальника в особистому кабінеті Партнера на Сайті. Підписаний Постачальником оригінал Акту на паперовому носії (у двох примірниках), на вимогу Партнера відправляється за його поштовою адресою, вказаною в Картці партнера.

3.5. У випадку, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Партнером ПП від нього не надійшло письмових мотивованих заперечень, поставка вважається належно виконаною, а Акт прийому-передачі підписаний сторонами.

3.6. У разі проведення Постачальником акцій (спеціальних пропозицій), інформація про зміну цін розміщується на Сайті, зазначену дію Сторони визнають окремою офертою. Замовлення на поставку ПП за спеціальною пропозицією та його оплата визнається акцептом. Акцепт повинен бути здійснений і отриманий Постачальником у строки, зазначені у відповідній оферті.

3.7. У випадку залучення Партнером нових Покупців до безпосередньої співпраці з Постачальником, Постачальник нараховує Партнерові додаткову знижку у розмірі 10% від вартості робіт (послуг) оплачених Постачальнику такими Покупцями. Знижка нараховується у вигляді бонусних балів в особистому кабінеті Партнера, які він має право використовувати при Замовлені ПП у Постачальника на умовах передбачених Програмою знижок та вказаних на сайті Постачальника.

3.8. Якщо інше прямо не передбачено, кожна із Сторін самостійно несе усі видатки та витрати, що виникають у зв'язку з виконанням покладених на неї зобов'язань.

3.9. У разі порушення будь-якою зі сторін зазначених у цьому розділі термінів документообігу, інша сторона має право перенести термін подальшого виконання своїх зобов'язань на відповідну кількість днів.

4. ГАРАНТІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. Постачальник гарантує, що:

4.1.1. Партнер буде наділений всім необхідним обсягом прав протягом терміну дії Договору на Поставку ПП.

4.1.2. Укладання Договору не призведе до порушення і не ввійде у суперечність з будь-якими іншими Договорами або домовленостями Постачальника, в яких він є учасником на момент укладання Договору.

4.1.3. Укладаючи Договір, Постачальник не порушує права третіх осіб та має всі необхідні юридичні права, дозволи та згоди для укладання Договору.

4.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.3. Сторони зобов'язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів (адреси місцезнаходження, банківських реквізитів, телефонних номерів та ін.). В іншому випадку документи (або інша інформація), передані за вказаними в Договорі реквізитами, вважаються отриманими (тобто належним чином переданими).

4.4. Партнер підтверджує, що ознайомився з Правилами повернення програмних продуктів, що розміщені за посиланням https://neoseo.com.ua/usloviya-licenzionnogo-soglasheniya, та погоджується з ними.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При настанні обставин непереборної сили, таких як надзвичайний стан, війна, блокада, пожежа, повінь, землетрус, стихійні лиха, закони та інші нормативні акти органів законодавчої, виконавчої влади України, терміни виконання зобов'язань відсуваються відповідно до часу, протягом якого будуть діяти перераховані обставини та/або наслідки таких обставин.

5.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань, повинна інформувати іншу Сторону про початок та про закінчення обставин форс-мажору, приклавши до повідомлення довідку відповідного державного органу.

5.3. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань, на які поширювалися обставини форс-мажор, за додатковою угодою до Договору або іншим документом, що діє в рамках Договору, в цьому випадку, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути розірваний за взаємною згодою шляхом підписання Сторонами відповідної угоди.

6.2. Договір може бути розірваний за ініціативою однієї із Сторін шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення не пізніше ніж за 30 (Тридцять) днів до передбачуваної дати розірвання.

6.3. У разі порушення Партнером умов Договору або отримання повідомлення від Постачальника про дії (або бездіяльність), які є порушенням Партнером умов Програми знижок, Постачальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку з направленням у десятиденний термін Партнерові відповідного письмового повідомлення та зазначенням у ньому дати розірвання Договору.

6.4. Закінчення терміну дії Договору та/або його розірвання не тягне розірвання (припинення) Ліцензійних угод із Кінцевими користувачами, укладеними у період його дії.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Сторони визнають, що документи, передані по каналах факсимільного зв'язку або в електронній формі (у тому числі за допомогою електронної пошти, інтернету) та містять необхідні реквізити, мають ту ж юридичну силу (тобто є справжніми), як і документи на паперовому носії, підписані зазначеними в документі посадовими особами та мають печатку Сторони, що підписала документи, за винятком випадків, коли це суперечить чинному законодавству, звичаям ділового обороту та положенням Договору.

7.2. З метою підтвердження своїх повноважень на укладання цього Договору Партнер, який є юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, в обов'язковому порядку висилає Постачальникові електронною поштою завірену Партнером відскановану копію інформаційної довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.3. Цей Договір може бути змінений Постачальником в односторонньому порядку шляхом розміщення його нової редакції в мережі Інтернет на Сайті, про що Постачальник направляє Партнерові повідомлення на його електронну адресу, вказану в Картці партнера. У разі розбіжності положень Договору, Рахунку-оферти з положеннями Програми знижок, переважну силу має Договір, Рахунок-оферта.

7.4. З усіх питань, які не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.5. У випадку, якщо будь-яке положення Договору буде визнано недійсним або таким, що не підлягає застосуванню за рішенням суду чи іншого компетентного органу, це не тягне недійсність Договору у цілому та/ або інших положень Договору.

7.6. Сторони зобов'язуються докладати всіх зусиль для вирішення суперечок і розбіжностей, які можуть бути результатом Договору або пов'язаними з ним, шляхом переговорів.

7.7. Всі суперечки й розбіжності, які можуть випливати з Договору або пов'язані із ним, які не вирішені в межах переговорів Сторін, розглядаються у Господарському суді Львівської області.

8. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОСЕО ГРУП»

Юридична адреса: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 93

Адреса для листування/фактичне місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 93

ЄДРПОУ: 41934082

р/р 26008053711774 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 325321 тел. +38 067 670 76 47

Є платником єдиного податку.

Директор — Балдін Микола Андрійович

 

Додаток 1 До Договору від 12 березня 2021 року

 

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ

до Типового договору партнерських поставок

 

 Інформація про Партнера
 Повне найменування Партнера                                                                
 Скорочене найменування  
 Юридична адреса  
 Поштова адреса  
 ЄДРПОУ  
 № свідоцтва платника ПДВ  
 ІПН  
 Керівник* організації (П.І.Б. та посада)  
 Система оподаткування  
 Телефон (з кодом міста)  
 Адреса електронної пошти  
 Інформація про партнера
 Фірмове найменування  
 ID партнера  
 Номер договору  

* або інша особа, що має право здійснювати правочини від імені організації.

 

(надалі - Партнер), згідно статті 634 Цивільного кодексу

України повідомляє ТОВ «НЕОСЕО ГРУП» про приєднання до Типового договору партнерських поставок (надалі – Договір), який розміщено на сайті Постачальника в інтернеті за адресою: https://neoseo.com.ua/uk/dogovor-postavki-partneram та підтверджує, що:

  1. ознайомився з положеннями Договору;
  2. згоден з умовами Договору та Програми знижок «НЕОСЕО ГРУП» та зобов'язується виконувати їх умови;
  3. всі наші права та обов'язки, що виникають в рамках Програми знижок, йому роз'яснені та зрозумілі;
  4. гарантує виконання всіх зобов'язань учасника Програми знижок, дотримання авторських прав Виробника.

 

 

Керівник  
  (підпис, печатка)Позначка Постачальника (не заповнюється Партнером):

 

Заява про приєднання Партнера до Типового договору партнерських поставок прийнята.

 

«                » 2021 р.                  Балдін М.А., директор ТОВ «НЕОСЕО ГРУП»

 

                                                                                                                                     

 

Додаток 2 до Договору від 12 березня 2021 року

 

Акт № –      від     .    .        р.

прийому-передачі програмного продукту в електронному вигляді

 

м. Львів «   »                2021 року

                                                       

     ______________________________________________________________________ (Партнер), одного боку, та

   Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОСЕО ГРУП» (Постачальника), з іншого боку,

   склали цей Акт про те, що Постачальник передав, а Партнер прийняв програмну продукцію в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет
 

 № Найменування програмної продукції Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
 1 ««Назва ПП»» 1    

 

  Всього без ПДВ:

  ____________ (Сума прописом):

  Даний Акт складено у двох примірниках і служить підставою для проведення розрахунків Постачальника та Партнера.

  У випадку, якщо Акт не підписаний Партнером та/або другий його примірник не повернуто Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Партнера не отримані Постачальником протягом 10 (десяти) робочих днів, Акт вважається затвердженим Партнером, а поставка прийнята за кількістю та якістю.

                                                                                                                                                                                                   

Від Постачальника          Від Партнера
          /    _____ /